PRIVACY POLICY JOBTOOLZ

JOBTOOLZ verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.JOBTOOLZ hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de wijze waarop JOBTOOLZ gebeurlijk persoonsgegevens verwerkt, en hoe JOBTOOLZ deze gegevens beschermt.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de Verordening).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.jobtoolz.be, de applicatie app.jobtoolz.be, alsmede de diensten die JOBTOOLZ d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken.

JOBTOOLZ ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

JOBTOOLZ kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website www.jobtoolz.be en van de gebruikers van de applicatie app.jobtoolz.be verzamelen en verwerken.

Website www.jobtoolz.be

Wanneer u de website www.jobtoolz.be bezoekt, kunnen wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels, webbakens en lokale opslag) om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen en u een bepaalde functionaliteit aan te bieden. Meer informatie dienaangaande vindt u in onze cookie policy.

Applicatie app.jobtoolz.be

JOBTOOLZ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de applicatie met het oog op de beveiliging van (de toegang tot) en de verbetering van de applicatie alsmede gebeurlijk in het kader van de technische ondersteuning. JOBTOOLZ zal geen andere verwerkingsactiviteiten verrichten met de verzamelde persoonsgegevens dan deze die strikt noodzakelijk zijn om voormelde doeleinden te bereiken.

Het gaat om volgende persoonsgegevens :

  • uw voornaam
  • uw achternaam
  • uw e-mailadres
  • uw login en paswoord
  • uw activiteit op de applicatie

De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor JOBTOOLZ om haar contractuele verplichtingen te kunnen vervullen ten aanzien van de Klant, en in het kader van de gerechtvaardigde belangen van JOBTOOLZ en de Klant.

JOBTOOLZ zal geen persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen dan rechtstreeks van de Gebruiker, en zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebben de gebruikers het recht om – middels schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit – kosteloos inzage, verbetering, beperking van de verwerking, of wissing van hun persoonsgegevens te vragen, hun persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking.

Jobtoolz sollicitanten

Dit geldt voor mensen die solliciteren op onze vacatures bij JOBTOOLZ zoals getoond op jobs.jobtoolz.be

Hierbij wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming JOBTOOLZ. Dit omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Alle persoonlijke gegevens die u ingeeft via het sollicitatieformulier inbegrepen, maar niet beperkt tot:Identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken, opleidings- en beroepsgegevens, sociale media profielen, foto’s, motievatiebrief en cv.
  • Statussen, notities en planning gerelateerd met uw sollicitatie.
  • E-mail communicatie.

Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt? Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

Onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming moeten wij u mededelen dat inhouden van persoonlijke gegevens tijdens uw sollicitatie een nadeel kan geven in vergelijking met andere kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

JOBTOOLZ ALS VERWERKER

De applicatie app.jobtoolz.be betreft een software-als-een-service (SaaS) voor rekrutering, die aan ondernemingen, organisaties, overheden en andere partijen (hierna de Klant) toelaat het rekruteringstraject te optimaliseren en (digitaal) te beheren.

In het kader daarvan treedt JOBTOOLZ gebeurlijk op als verwerker van persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de Klant. In voorkomend geval bepaalt de Klant het doel en de middelen van de verwerking, en is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn sollicitanten, in de zin van de Verordening. JOBTOOLZ is in dat geval louter een verwerker in de zin van de Verordening. JOBTOOLZ staat t.a.v. de betrokken sollicitant(en) niet in voor de rechtmatigheid van de verwerking van hun persoonsgegevens.

JOBTOOLZ kan en zal niet ingaan op vragen met betrekking tot persoonsgegevens waarvan JOBTOOLZ niet de verwerkingsverantwoordelijke is.

BEVEILIGING PEROONSGEGEVENS

JOBTOOLZ treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

JOBTOOLZ waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens.

JOBTOOLZ zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in (een) datacenter(s) binnen België.

JOBTOOLZ kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, als gevolg van het onzorgvuldig omspringen door de gebruiker of de Klant met logins en/of paswoorden.

PRIVACY RECHTEN

U hebt het recht om:

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.
(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

KLACHTEN

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door JOBTOOLZ kan u ons steeds contacteren per e-mail op hallo@jobtoolz.be, of telefonisch op nummer +32 56 140 388.

JOBTOOLZ is een onderneming van Jobtoolz BV, met maatschappelijke zetel te Engelse Wandeling 2 K8V, 8500 Kortrijk, België, met ondernemingsnummer 0507.743.629.