Dit document beschrijft de algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) waarin Jobtoolz BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens het Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in België, 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K8V, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0507.743.629 (‘Jobtoolz’), haar abonnees (‘Abonnee’) toegang verleent tot een systeem voor het volgen van sollicitanten (‘Platform’) via de www.jobtoolz.com (‘Site’). Jobtoolz kan gecontacteerd worden op +32 56 140 388 en via hallo@jobtoolz.be.
Bedankt om deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de Site en onze diensten. U garandeert en verklaart dat u de volledige capaciteit en bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden namens de Abonnee na te gaan.
Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Site en/of onze diensten.
Houd er rekening mee dat u door gebruik te maken van de Site en/of een van onze diensten, u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
Algemeen
 1. Zowel het Platform als de Site zijn eigendom van Jobtoolz BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens het Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in België, 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K8V, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0507.743.629. Jobtoolz kan gecontacteerd worden op +32 56 140 388 en via hallo@jobtoolz.be.
 2. Toegang tot het Platform wordt gegeven op basis van een licentie. De Abonnee kiest welke licentie hij wil afsluiten, afhankelijk van het aantal actieve vacatures. Meer informatie over de verschillende licenties is te vinden op onze site. Na het kiezen van een licentie wordt de mogelijkheid om vacatures via het Platform te plaatsen beperkt tot het aantal vacatures dat volgens de licentie is toegestaan. Als u meer vacatures heeft, kunt u de licentie upgraden. De upgrade is van kracht zodra de betaling is geaccepteerd. Er zal geen restitutie plaatsvinden wanneer de Abonnee van tijd tot tijd wil downgraden omdat de Abonnee minder vacatures heeft dan in eerste instantie geactiveerd werd. De downgrade begint de dag na de vervaldatum van de initiële licentie.
 3. Wanneer de Abonnee akkoord gaat met onze Voorwaarden en zich abonneert op ons Platform, dient hij zich aan te melden met een geldig e-mailadres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer van het bedrijf en factuurgegevens. De verstrekte gegevens dienen geldig en accuraat te zijn. Indien de gegevens niet geldig of accuraat zijn, behouden wij ons het recht om de Abonnee te allen tijde te weigeren het account te activeren of onze diensten op te schorten of te beëindigen, zonder enige restitutie of compensatie voor de Abonnee.
 4. De Abonnee is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van het account en het wachtwoord zodat het account niet kan worden gebruikt zonder toestemming van de Abonnee. Jobtoolz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van een hack van het account omdat het wachtwoord niet zorgvuldig werd gekozen. Wij raden u aan om een paswoord te kiezen van minstens 8 karakters waarin letters, cijfers en speciale karakters worden gecombineerd. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de beveiliging ervan. Het account mag niet gedeeld worden met, of gegeven worden aan, derden. We raden ook heel sterk 2FA aan om het account te beveiligen. Deze optie wordt gegeven in de persoonlijke instellingen.
 5. Het Platform mag niet worden gebruikt voor ongeoorloofde of illegale doeleinden. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de naleving van de wetten binnen zijn jurisdictie en zal ervoor zorgen dat het gebruik van ons Platform in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en wetgevingen (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming). De Abonnee dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien hij kennis neemt van oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het Platform. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform onmiddellijk op te schorten of te beëindigen in geval van oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het Platform door of vanwege de Abonnee. Alle directe of indirecte kosten, uitgaven en verliezen (inclusief winstderving) als gevolg van oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het Platform door of vanwege de Abonnee (zoals, maar niet beperkt tot: hacken door de Abonnee, gebruik van wormen of virussen, etc.) worden volledig ten laste van de Abonnee gelegd.
 6. Jobtoolz behoudt zich het recht voor om de naam van de Abonnee te gebruiken als klantreferentie naar derden toe. De Abonnee verleent Jobtoolz een wereldwijde, royaltyvrije licentie om de naam van de Abonnee te publiceren op de Jobtoolz-informatiewebsite.
Support
 1. Wanneer de Abonnee ondersteuning of hulp nodig heeft, is het support team beschikbaar via hallo@jobtoolz.be. We zullen er alles aan doen om binnen 1 werkdag te reageren. Hoewel Jobtoolz niet kan garanderen dat het probleem binnen 1 werkdag wordt opgelost (bijvoorbeeld voor technische problemen), zal Jobtoolz er alles aan doen om het probleem binnen een redelijke termijn op te lossen.
 2. Jobtoolz zal alle mogelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het Platform te allen tijde beschikbaar is. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin het Platform zal worden onderbroken voor updates, onderhoud of als gevolg van storingen (netwerk overbelasting, telecommunicatie problemen, enz.). Jobtoolz zal er alles aan doen om de uitvaltijd tot een minimum te beperken. In het geval van uitval wegens redenen buiten de controle van Jobtoolz, kan Jobtoolz niet verantwoordelijk worden gesteld.
 3. Jobtoolz behoudt zich het recht voor om het Platform van tijd tot tijd te updaten of te wijzigen, zonder enige toestemming van de Abonnee. Jobtoolz verbindt zich ertoe het Platform te verbeteren en het Platform regelmatig te updaten.
Diensten
 1. Het Platform biedt de mogelijkheid om vacatures te verspreiden op externe jobboards of social media. Voor dergelijke diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en deze zullen tijdens het bestelproces worden gecommuniceerd. Houd er rekening mee dat Jobtoolz geen controle heeft over de processen die door dergelijke derden worden gebruikt. Jobtoolz kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging in de publicatie of voor de afwijzing van dergelijke advertenties, om welke reden dan ook.
Garantie
 1. Jobtoolz garandeert dat het Platform de nodige zorg krijgt die van een betrouwbare aanbieder mag worden verwacht. Jobtoolz garandeert echter niet dat het Platform vrij zal zijn van fouten, bugs of onderbrekingen. Elke software heeft bugs. Aangezien Jobtoolz ook afhankelijk is van derden (zoals, maar niet beperkt tot, hosting provider, telecommunicatie providers, etc.) kan Jobtoolz op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in hun dienstverlening.
 2. Tenzij anders vermeld, sluit Jobtoolz alle garanties van verkoopbaarheid, het niet schenden van intellectuele eigendom en geschiktheid voor een bepaald doel uit.
 3. Jobtoolz garandeert dat de door de sollicitant verstrekte gegevens, zoals persoonlijke informatie en CV, niet aan derden worden verstrekt. De Abonnee is als dusdanig verantwoordelijk voor de door de sollicitant ontvangen gegevens.
Beperking van de aansprakelijkheid
 1. Jobtoolz is niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van inkomsten, verlies van gegevens en verlies van reputatie ten gevolge van het Platform.
 2. Jobtoolz is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen die deze inhoud kan hebben voor de Abonnee of derden. De Abonnee aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn jobsite, gemaakt via het Platform.
 3. De Abonnee is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn computer, in het bijzonder met betrekking tot de nieuwste beveiligingsaspecten. Jobtoolz is niet aansprakelijk voor de gebreken of het slecht functioneren van het Platform als gevolg van het ontbreken daarvan door of vanwege de Abonnee.
Intellectuele eigendomsrechten
 1. Jobtoolz is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform. Jobtoolz verleent de Abonnee een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om het Platform te gebruiken. Een Abonnee mag het Platform niet kopiëren, wijzigen of reproduceren op welke wijze dan ook, noch enige inhoud die afhankelijk is van het Platform verkopen.
 2. De Abonnee zal Jobtoolz schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verliezen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of gemaakt worden ten gevolge van enige inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door of vanwege de Abonnee.
Betalingen
 1. Jobtoolz biedt een gratis proefperiode van 14 dagen aan. Na de gratis proefperiode heeft de Abonnee een geldige creditcard nodig om de licentie in een betalend account te activeren. De licentie zal op voorhand op maandelijkse of jaarlijkse basis worden aangerekend. De klant heeft vrije keuze van termijn.
 2. Alle licentiekosten zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten. De Abonnee is verantwoordelijk voor de betaling van deze belastingen, heffingen of rechten.
 3. Elke betwisting met betrekking tot een door Jobtoolz verzonden factuur moet binnen 7 dagen na factuurdatum worden ingediend. Na het verstrijken van de datum wordt de factuur onherroepelijk aanvaard.
 4. Jobtoolz biedt de mogelijkheid om campagnes uit te voeren via het platform of via onze digitale marketeers. De correcte prijzen zijn steeds vermeld in de app of op de marketplace. Prijsveranderingen worden niet gecommuniceerd in afzonderlijk schrijven naar de klant toe, daar de app en/of de marketplace de huidige correcte prijs op het tijdstip van bestelling weergeeft. Prijsdiscussies met betrekking tot geafficheerde prijzen van de campagnes worden niet aanvaard.
 5. Voor elke factuur die door de Klant op de vervaldag niet of niet volledig werd betaald, is deze laatste – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand vertraging, waarbij een reeds aangevangen maand als volledig vervuld moet worden beschouwd, terwijl het verschuldigde bedrag zal worden verhoogd met alle incassokosten die Jobtoolz in het kader van de inning van de schuld heeft betaald, vermeerderd met 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. BTW) ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Jobtoolz om een hogere schadevergoeding te vorderen.
  Indien de Klant nalaat één of meerdere facturen te betalen, heeft Jobtoolz het recht om de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten tot het daadwerkelijke en volledige betaling van de Klant heeft ontvangen. De tijdelijke opschorting van de toegang tot de Diensten heeft echter geen invloed op de voortzetting van de Termijn. Bovendien kan Jobtoolz de Overeenkomst eenzijdig beëindigen indien de Klant niet betaalt of herhaaldelijk te laat betaalt.
  Laattijdige betaling of niet-betaling heeft tot gevolg dat alle andere facturen van Jobtoolz aan de Klant onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs als ze nog niet vervallen zijn, en dat alle toegestane betalingsvoorwaarden niet meer van toepassing zijn. Hetzelfde geldt in geval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, surseance van betaling, alsmede elk ander feit waaruit de insolvabiliteit van de Klant blijkt.
 6. Er kan elk jaar een optionele indexatie worden doorgevoerd.
Termijn en opzegging
 1. Licenties worden verleend voor een periode van één maand vanaf de datum van activering en worden automatisch verlengd, tenzij één van beide partijen opzegt, uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van de huidige periode van één maand. De Abonnee kan zijn licentie op elk moment opzeggen door het abonnement op de Site op te zeggen. De opzegging gaat van kracht vanaf de eerste dag na de huidige periode van één maand. Bij opzegging wordt geen restitutie verleend. Licenties die jaarlijks worden betaald, kunnen pas aan het einde van het licentiejaar worden gedeactiveerd. Bij jaarlijkse licenties dient de opzeggende partij dit ook uiterlijk 15 dagen voor het begin van de nieuwe licentieperiode te doen via ‘licentie stopzetten’ in het Jobtoolz dashboard. Er worden geen terugbetalingen gedaan wanneer de licentie voor de jaarlijkse vervaldatum wordt geannuleerd. Facturen voor stilzwijgende hernieuwingen worden verstuurd 14 dagen voor aanvang van de nieuwe licentie en dienen te worden voldaan indien er geen correcte opzegging werd voldaan uiterlijk 15 dagen voor hernieuwing van de licentie. Uitzonderingen hierop kunnen niet worden toegestaan.
 2. Bij opzegging zal Jobtoolz de toegang van de Abonnee tot het Platform deactiveren. Alle inhoud van het Abonnee account zal beschikbaar worden gesteld voor de Abonnee in een CSV-bestand, en zal daarna worden gewist door Jobtoolz zonder dat de abonnee de mogelijkheid heeft om dit te heractiveren of te herstellen.